Kim cương khoan ở châu Âu và các thị trường tại Trung Quốc

Trong lĩnh vực truyền thống của ngành sản xuất, Wuhan có nhiều người tự hào "Vũ Hán". Hôm nay, nhiều doanh nghiệp ở Wuhan trong dụng cụ chính xác, sinh học, dược phẩm, thiết bị và thống trị sản xuất công nghệ cao khác, một số "mới Vũ Hán" springing lên có.